EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 Leptoneta/g (nom. praeocc.)

f: -

g: Leptoneta Sinitshenkova 1989: 37, typus L. calyptrata Sinitshenkova 1989 (design. orig.) (non Leptoneta Simon 1873)


genus Leptoneta

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Sinitshenkova 1989: 37*

Leptoneta gen.n.

 

Leptophlebiidae-Mesonetinae

 

Kluge 1993:35-49

phylog.pos.

Leptoneta

 

non Leptophlebiidae

 

Kluge 2004

 

nom.praeocc.

in Euplectoptera INC.SED.

 

 

 

Ozdikmen 2008*

 

nom. praeocc.

syn. Ninadsa nom.n.

 

 

 

 

syn. Ninadsa

in Euplectoptera INC.SED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Leptoneta

calyptrata Sinitshenkova 1989 [Leptoneta] 


Leptoneta  spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.