EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Guloptiloides/g 

f: -

g: Guloptiloides Gattoliat & Sartori 2000: 148, typus G. gargantua Gattoliat & Sartori 2000 (design. orig.)


Guloptiloides/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Guloptiloides

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Gattoliat & Sartori 2000: 148

Guloptiloides gen.n.

 

Baetidae

 

 

 

Guloptiloides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Guloptiloides

gargantua Gattoliat & Sartori 2000 [Guloptiloides]  typus nominis Guloptiloides


Guloptiloides spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Gattolliet & Sartori 2000*

Guloptiloides sp.A

 

 

 

 

Guloptiloides sp.