EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Exeuthyplocia/fg 

f: Exeuthyplociinae Gillies 1980a: 218

g: Exeuthyplocia Lestage 1918: 74, typus Euthyplocia minima Ulmer 1916 (monotypy)


Exeuthyplociinae

genus Exeuthyplocia

taxa subordinated

binomina

Exeuthyplocia spp.


Exeuthyplocia/fg1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 231

Exeuthyplocia/fg1

 

Euthyplocia/fg1

pm.Afroplocia

Exeuthyplocia/fg2

 

 

Exeuthyplocia/fg1

 

 

 

 

Exeuthyplocia/fg1

 

Euthyplocia/fg1

pm.Afroplocia

Exeuthyplocia/fg2

 

 

 

 

 

 


Exeuthyplocia/fg2

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 232

Exeuthyplocia/fg2

 

Exeuthyplocia/fg1

 

 

 

Exeuthyplocia/fg2

 

 

 

 

Exeuthyplocia/fg2

 

Exeuthyplocia/fg1

 

 

 

 

 

 

 


subfamilia Exeuthyplociinae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Gillies 1980a: 218

Exeuthyplociinae subfam.n.

 

Euthyplociidae

 

McCafferty 1991

 

Exeuthyplociinae

 

Polymitarcyidae

Afroplocia

Exeuthyplocia

 

 

Exeuthyplociinae

 

 

 

 

Exeuthyplocia/fg1

Exeuthyplocia/fg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 genus Exeuthyplocia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Lestage 1918*

Exeuthyplocia gen.n.

 

Polymitarcidae

 

Ulmer (1919)1920

Exeuthyplocia

 

Polymitarcidae

 

Ulmer 1920:97144*

Exeuthyplocia

 

Polymitarcidae

 

Lestage 1921*

Exeuthyplocia

 

Polymitarcidae-Polymitarcinae

 

Lestage 1923

Exeuthyplocia

 

 

 

Lestage 1924:79-93

Exeuthyplocia

 

Polymitarcidae

 

Lestage 1939:135138*

Exeuthyplocia

 

Polymitarcyidae

 

Barnard 1940

 

Exeuthyplocia

 

 

 

Demoulin 1952:45:1-22*

 

Exeuthyplocia

 

 

 

Edmunds & Traver 1954

 

Exeuthyplocia

 

Euthyplociidae=Euthyplociinae

 

Demoulun 1958

 

Exeuthyplocia

 

Euthyplociidae=Euthyplociinae

 

McCafferty 1991*

 

Exeuthyplocia

 

Polymitarcyidae-Exeuthyplociinae

 

 

 

Exeuthyplocia

 

 

 

 

Exeuthyplocia/fg1

Exeuthyplocia/fg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Exeuthyplocia/fg1 & Exeuthyplociinae & Exeuthyplocia

Afroplocia/g [g:1939]


binomina:

Exeuthyplocia

minima Ulmer 1916 [Euthyplocia] typus nominis Exeuthyplocia

sampsoni Barnard 1937 [Exeuthyplocia] typus nominis Afroplocia


Exeuthyplocia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.