EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Ephoron/fg 

f: Ephoroninae Traver (in Needham & Traver & Hsu) 1935: 241 

g: Ephoron Williamson 1802: 71, typus E. leucon Williamson 1802 (monotypy)

Nomina circumscribentia:


Ephoronidae

Ephoroninae

genus Ephoron

subgenus Ephoron

taxa subordinated

binomina

Ephoron spp.


Ephoron/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2000: 252

 

Palingenia/f1=Ephoron/g1 = Cryptoprosternata

 

Fossoriae

 

Kluge 2004

Palingenia/f1=Ephoron/g1 = Cryptoprosternata

= Palingenia Burmeister 1839

= Palingenines: 
Selys-Longchamps 1888

Fossoriae = Ephemera/fg8

Palingenia/f2=g1 

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

 

 

 

 

 

 

 

Palingenia/f1=Ephoron/g1 = Cryptoprosternata

 

Fossoriae = Ephemera/fg8

Palingenia/f2=g1 

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

 

 

 

 

 

 


Ephoron/g2

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2000: 252

 

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

 

Cryptoprosternata

 

Kluge 2004

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

= Polymitarcidae: 
Edmunds & Traver 1954

Cryptoprosternata

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3 

Campsurus/fg1

 

 

 

 

 

 

 

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

 

Cryptoprosternata

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3 

Campsurus/fg1

 

 

 

 

 

 


Ephoron/g3

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 258

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3

= Polymitarcidae: Tshernova 1980: 32

= Polymitarcinae: Lestage 1917

= Ephoroninae: Needham & Traver & Hsu 1935

= gen. Polymitarcys: Tshernova 1952

= gen. Ephoron: Edmunds & Traver 1954

Polymitarcys/f1 =Ephoron/g2

Eopolymitarcys 

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

 

 

 

 

 

 

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3

 

Polymitarcys/f1 =Ephoron/g2

Eopolymitarcys 

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

 

 

 

 

 


Ephoron/g4

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 259

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3

 

 

 

 

 

 

 


familia Ephoronidae (= Ephoridae)

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Demoulin 1952:45:1-22*

 

Ephoronidae

= Polymitarcyidae

 

Campsurinae

Ephoroninae

Euthyplociinae

Edmunds & Traver 1954

 

syn. Polymitarcyidae

 

 

 

 

 

Ephoronidae

 

 

 

 

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subfamilia Ephoroninae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Needham & Traver & Hsu 1935: 241 

 

Ephoroninae Traver subfam.n. 

 

Ephemeridae

Ephoron

Demoulin 1952:45:1-22*

Ephoroninae

= Polymitarcyidae

Ephoronidae

Ephoron 

Eopolymitarcys

 

 

Ephoroninae

 

 

 

 

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Ephoron

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Williamson 1802

Ephoron gen.n.

 

Neuroptera

 

McDunnough 1926: 184

 

Ephoron

= Polymitarcys syn.n.

Ephemeridae-Ephemerinae

 

Needham & Traver & Hsu 1935

 

Ephoron

= Polymitarcys 

Ephemeridae-Ephoroninae

 

Spieth 1940: 109

 

Ephoron

= Polymitarcys 

 

 

Demoulin 1952:45:1-22*

 

Ephoron 

 

Ephoronidae-Ephoroninae

 

Edmunds & Traver 1954

 

Ephoron

= Polymitarcys

= Eopolymitarcys syn.n.

Polymitarcidae-Polymitarcinae

 

Demoulin 1958

 

Ephoron

 

Polymitarcyidae-Polymitarcyinae

 

Edmunds & Allen & Peters 1963

 

Ephoron

 

Polymitarcidae-Polymitarcinae

 

Tshernova 1970

 

Ephoron

 

Polymitarcyidae-Polymitarcyinae

 

McCafferty 1975

Ephoron

 

 

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

Ephoron

 

Polymitarcyidae-Polymitarcyinae

 

McCafferty & Edmunds 1979

 

Ephoron

 

Polymitarcyidae-Polymitarcyinae

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

Ephoron

= Polymitarcys

= Eopolymitarcys

Polymitarcyidae

 

McCafferty 1991

 

Ephoron

 

Polymitarcyidae-Polymitarcyinae

 

Dominguez & Hubbard & Peters 1992*

Ephoron

 

Polymitarcyidae-Polymitarcyinae

 

Studemann & Landolt & 
Sartori & Hefti & Tomka 1992

Ephoron

 

Polymitarcyidae

 

Kluge 1997:176-220

 

Ephoron

= Polymitarcys

= Eopolymitarcys

Polymitarcyidae

 

Domínguez & Hubbard & Pescador & Molineri 2001

Ephoron

 

 

 

 

 

Ephoron

 

 

 

 

Polymitarcys/f1=Ephoron/g2

Polymitarcys/f2=Ephoron/g3

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Ephoron

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

subgen. Ephoron

 

 

 

 

Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Ephoron/f..=g1

see Cryptoprosternata = Palingenia/f1=Polymitarcys/g1 [f:1900; g:1868]


taxa subordinated to Ephoron/f.. & Ephoronidae & Ephoroninae

see Polymitarcys/fg [f:1900; g:1868]


taxa subordinated to Ephoron

 Eopolymitarcys/g [g:1934]


binomina:

Ephoron

alba Say 1823 [Baetis]

annandalei Chopra 1927 [Polymitarcys]

australis Hagen 1888 [Polymitarcys]

birmanus Navás 1933 [Polymitarcys]

capensis Petersen 1913 [Polymitarcys]  

eophilum Ishiwata 1996 [Ephoron]

greeni Banks 1914 [Anagenesia]  

hainanensis Zhang & Gui ???? [Ephoron]

horaria Burmeister 1839 [Palingenia]  

indica Pictet 1843 [Palingenia]

 ladogensis Tiensuu 1935 [Polymitarcys] in Eopolymitarcys

leucon Williamson 1802 [Ephoron]

limnobium Ishiwata 1996 [Ephoron]

maroccana Fabricius 1793 [Ephemera]  

nakamurae Matsumura 1941 [Ephoron]  

nanchangi Hsu 1937 [Polymitarcys]

 nigridorsum Tshernova 1934 [Eopolymitarcys] typus nominis Eopolymitarcys

ookaewae Techakijevej & Phalaraksh (in Techakijevej & Sareein & Hwang & Bae & Phalaraksh) 2021 [Ephoron]

punensis Dubey 1971 [Euthyplocia]

savignyi Pictet 1843 [Palingenia]

shigae Takahashi 1924 [Polymitarcys]

temerata Navás 1916 [Polymitarcys]  

 umbrata Hagen 1888 [Polymitarcys]

virgo Olivier 1791 [Ephemera]


Ephoron spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Needham & Traver & Hsu 1935

Ephoron sp.

 

 

Braasch 1982

Mongolia

Ephoron sp.

 

 

Miller & Bartlett & Sartori  & Breinholt & Ogden 2018

DNA

sp.

 

 

 

 

Ephoron sp.