EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 Epeoromimus/fg 

f: Epeoromimidae Tshernova 1969: 154

g: Epeoromimus Tshernova 1969: 156, typus E. kazlauskasi Tshernova 1969 (design. orig.)


Epeoromimidae

Epeoromiminae

genus Epeoromimus

taxa subordinated

binomina

Epeoromimus spp.


familia Epeoromimidae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Tshernova 1969: 154

Epeoromimidae fam.n.

 

 

Epeoromimus

Tshernova 1970*

 

Epeoromimidae

 

Heptagenioidea

Epeoromimus

Tshernova 1980

 

Epeoromimidae

 

 

 

Landa & Soldan 1985

 

Epeoromimidae

 

Heptagenioidea

Epeoromimus

Hubbard 1987

 

Epeoromimidae

 

Baetoidea

 

Snitshenkova 1989

 

Epeoromimidae

 

Heptagenioidea

 

Kluge 1989

 

Epeoromimidae

 

Costatergalia = Baetoidea

 

McCafferty 1990

 

Epeoromimidae

 

non Heptagenioidea

 

Carpenter 1992*

Epeoromimidae

 

Ephemeroptera

Epeoromimus

Kluge 2004

 

in Euplectoptera INC.SED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subfamilia Epeoromiminae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Demoulin 1969

 

Epeoromiminae

 

Heptageniidae

 

 

 

 

 

 

 

Kluge 2004

 

in Euplectoptera INC.SED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Epeoromimus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Tshernova 1969: 156

Epeoromimus gen.n.

 

Epeoromimidae

 

Sinirshenkova 1985

 

Epeoromimus  

 

 

 

Carpenter 1992*

Epeoromimus

 

Epeoromimidae

 

Kluge 2004

 

in Euplectoptera INC.SED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taxa subordinated to Epeoromimus/fg1 & Epeoromimidae & Epeoromiminae & Epeoromimus

 Foliomimus/g [g:1985]  


binomina:

Epeoromimus

beybienkoi Tshernova 1969 [Epeoromimus]

cretaceous Sinitshenkova 1976 [Epeoromimus]

infractus Sinitshenkova 1989 [Epeoromimus]

kazlauskasi Tshernova 1969 [Epeoromimus] 

tertius Tshernova 1969 [Epeoromimus]

umbratus Sinitshenkova 2002 [Epeoromimus]


Epeoromimus spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.