EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 Dromeus/g (nom. praeocc.)

f: -

g: Dromeus Sellards 1907: 257, typus Dromeus obtusus Sellards 1907 (design. orig.) (non Dromeus Reiche 1854)


genus Dromeus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Sellards 1907: 257

 

Dromeus gen.n.

 

Protereismephemeridae

 

Sellards 1909: 151

 

syn.obj. Misthodotes nom.n.

 

 

 

Kluge 2004

 

syn. Misthodotes

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Dromeus

obtusus Sellards 1907 [Dromeus]


Dromeus spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.