EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Afrobaetodes/g 

f: -

g: Afrobaetodes Demoulin 1970:34-170: 52, typus A. berneri Demoulin 1970 (design. orig.)


Afrobaetodes/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge & Novikova 2011

 

Afrobaetodes/g(1)

 

Anteropatellata = Baetis/fg5

 

Kluge 2011

Afrobaetodes/g(1)

 

Anteropatellata = Baetis/fg5

 

 

 

Afrobaetodes/g(1)

 

 

 

 

Afrobaetodes/g(1) = Afrobaetodes

 

Anteropatellata = Baetis/fg5

 

 

 

 

 

 

 


genus Afrobaetodes

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Demoulin 1970:34-170

Afrobaetodes gen.n.

 

Baetidae

 

Gillies 1978

Afrobaetodes  

 

Baetidae

 

Landa & Soldan 1985

 

Afrobaetodes

 

Baetidae-Baetinae

 

Lugo-Ortiz & McCafferty 1996*

Afrobaetodes  

 

Bugilliesia complex

 

Gattolliat & Sartori 1999*

Afrobaetodes  

 

Baetidae

 

Jacobus & McCafferty 2001*

Afrobaetodes  

 

Baetidae

 

Jacobus & McCafferty & Gattolliat 2006: 132

Afrobaetodes  

 

Baetidae

 

 

 

Afrobaetodes  

 

 

 

 

Afrobaetodes/g(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Afrobaetodes

berneri Demoulin 1970 [Afrobaetodes]  typus nominis Afrobaetodes  

delicatissimus Barnard 1932 [Cloeon]

intermedius Lugo-Ortiz & McCafferty 1996 [Afrobaetodes]  

lenae Gattoliat & Sartori 1999 [Afrobaetodes]  

pugio Gillies 1991 [Afrobaetodes]  

pusillum Navas 1930 [Cloeon]  


Afrobaetodes spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Gillies 1997:VIII Conf.Eph.

tergalius

Afrobaetodes sp.

 

 

 

 

Afrobaetodes sp.