EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

Abaetetuba/g

f: -

g:  


 

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Abaetetuba

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Cruz & Salles & Hamada 2016:1-12.

subg.Abaetetuba subgen.n.

 

Callibaetis

 

Cruz & Salles & Hamada 2017:229-261.

subg.Abaetetuba

 

Callibaetis

 

 

 

subg.Abaetetuba 

 

 

 

 

in Callibaetis/fg3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Callibaetis (Abaetetuba)

capixaba Cruz & Salles & Hamada 2009 [Callibaetis]

cochlea Cruz & Salles & Hamada 2017 [Callibaetis (Abaetetuba)]

dominguezi Gillies1990 [Callibaetis]

fasciata Pictet 1843 [Cloe] typus nominis Abaetetuba

pollens Needham & Murphy 1924 [Callibaetis]

sellacki Weyenbergh 1883 [Cloe]


Abaetetuba spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Cruz & Salles & Hamada 2016

#

Callibaetis (Abaetetuba) sp.A

 

= cochlea [Callibaetis (Abaetetuba)] 

 

 

 sp.