EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Schistonota McCafferty & Edmunds 1979

nomen circumscribens: Schistonota McCafferty & Edmunds 1979

original circumscription: Baetis/fg (incl. Oligoneuria, Heptagenia) (= Baetoidea) + Leptophlebioidea + Ephemeroidea

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

McCafferty & Edmunds 1979

Schistonota

 

Ephemeroptera       

Baetoidea

Leptophlebioidea

Ephemeroidea

Edmunds 1982*

Schistonota

 

Ephemeroptera

Baetoidea

Leptophlebioidea

Ephemeroidea

Landa & Soldan 1985

 

 

Ephemeroptera

†Protereismatoidea

†Mesephemeroidea

†Litophlebioidea

Baetoidea

Heptagenioidea

Leptophlebioidea

Ephemeroidea

†Hexagenitoidea

Hubbard 1987

 

Schistonota

 

Ephemeroptera

Baetoidea

Leptophlebioidea

Ephemeroidea

Peters & Campbell 1991

 

Schistonota

 

Ephemeroptera

Baetoidea

Leptophlebioidea

Ephemeroidea

Heptagenioidea

Kluge 2000

paraphyly

Schistonota

 

 

 

Kluge 2004

paraphyly

Schistonota

 

 

 

 

 

Schistonota

 

 

 

paraphyly

in: Status of Tridentiseta