EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Reticulata Willmann 2006

nomen circumscribens: Reticulata Willmann 2006 

original circumscription: Protereisma + Cretereisma + Litophlebia + Euplectoptera (= Triangulifera)

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Willmann 2006

 

Reticulata

 

Ephemeronta

Protereisma

Heptabranchia

 

 

Reticulata

 

 

 

 

syn. Euephemeroptera syn.n.

 

 

 

 

Euephemeroptera