EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Protereismephemeridae Sellards 1907

nomen circumscribens: Protereismephemeridae Sellards 1907: 345

original circumscription: Protereisma/fg (Protereisma + Protechma + Prodromus + Bantisca + Rekter + Pinctodia + Scopus) + Misthodotes/fg (=Dromeus) + INCERTAE SEDIS (Therates, Doter)

typified name: Protereisma/f1=Phtharthus/g1


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Sellards 1907

 

Protereismephemeridae

 

Plectoptera

Protereisma  

Protechma   

Prodromus 

Bantisca 

Rekter 

Dromeus 

Pinctodia 

Scopus 

Therates 

Doter 

Handlirsch 1920

 

syn. Protereismidae nom.n.

 

 

 

Tillyard 1932

 

syn. Permoplectoptera nom.n.

 

 

 

Kluge 2004

 

syn. pm.Permoplectoptera