EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Pinnatitergaliae Kluge 2000

nomen circumscribens: Pinnatitergaliae Kluge 2000

original circumscription: Potamanthus/fg1 + Euthyplocia/fg1 + Fossoriae

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2000

Pinnatitergaliae taxon n.

 

Furcatrgaliae

Potamanthus/fg1

Euthyplocia/fg1

Fossoriae

Kluge 2004

paraphyly

Pinnatitergaliae

 

 

 

 

 

Pinnatitergaliae

 

 

 

 

in Classif. of Fimbriatotergaliae I

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa with circumscriptional names subordinated to Pinnatitergaliae:

Fossoriae

* Cryptoprosternata

Scapphodonta