EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Pannota McCafferty & Edmunds 1979

nomen circumscribens: Pannota McCafferty & Edmunds 1979

original circumscription: Ephemerella/fg (Ephemerelloidea) + Caenotrgaliae (Caenoidea) + Posteritorna (= "Prosopistomatoidea")

typified name: Caenis/f=Prosopistoma/g


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

McCafferty & Edmunds 1979

 

Pannota taxon n.

 

Ephemeroptera

Ephemerelloidea 

Caenoidea 

Prosopistomatoidea

Edmunds 1982*

Pannota

 

Ephemeroptera

Ephemerelloidea 

Caenoidea 

Prosopistomatoidea

Landa & Soldan 1985

 

Pannota

 

Ephemeroptera

Ephemerelloidea 

Caenoidea

Hubbard 1987

 

Pannota

 

 

Ephemerelloidea 

Caenoidea

Peters & Campbell 1991

 

Pannota

 

 

Ephemerelloidea 

Caenoidea

McCafferty 1991

 

Pannota

 

Rectraceata

Caenoidea

Neoephemeroidea

Baetiscoidea

Kluge 1997:520-526

polyphyly

 

 

 

 

Kluge 1998

polyphyly

 

 

 

 

McCafferty & Wang 2000

 

Pannota

 

 

Ephemerelloidea 

Caenoidea

Jacobus & McCafferty 2006:81-90*

Pannota

 

Furcatergalia

Ephemerelloidea 

Caenoidea

 

 

Pannota

 

 

 

polyphyly

see: syst.pos. of Posteritorna