EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Baetovectata Kluge & Novikova 2011

nomen circumscribens: Baetovectata Kluge & Novikova 2011: 7

original circumscription: Baetungulata + Callibaetis/fg1 + Cloeodes/g1 + Paracloeodes/g(1) + Waltzoyphius/g(1) + Aturbina/g(1) + al.

typified name: Baetis/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge & Novikova 2011

Baetovectata taxon.n.
= Baetis/fg6

 

Anteropatellata

Baetungilata

Callibaetis/fg1

Cloeodes/g1

Paracloeodes/g(1)

Waltzoyphius/g(1)

Aturbina/g(1)

et al.

 

 

Baetovectata

 

 

 

 

Baetovectata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa with circumscriptional names subordinated to Baetovectata:

Baetungulata

* Baetofemorata

* * Baetosternata