EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Archipteradelphia Crampton 1924

nomen circumscribens: Archipteradelphia Crampton 1924

original circumscription: Protephemerida + Ephemerida 

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Crampton 1924

 

Archipteradelphia

 

Archipterygota

Panarchiptera

 

syn. Panephemeroptera