EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Anteritorna Kluge 1993

nomen circumscribens: Anteritorna Kluge 1993

original circumscription: Tridentiseta (= "Pisciforma" ) + Eusetisura (= "Setisura") + Furcatergaliae (= "Furcatergalia")

typified name: Ephemera/fg


sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 1992 (MS)

Anteritorna

 

Euplectoptera

Pisciforma 

Setisura

Furcatergalia

Kluge 1993:35-49

Anteritorna 

 

Euplectoptera

Pisciforma = Baetoidea

Setisura

Furcatergalia

Kluge & Studemann & 
Landolt & Gonser 1995

Anteritorna

 

Euplectoptera

Tridentiseta

Bidentiseta

Kluge 1997:VIII.Conf.Eph.

 

Anteritorna

 

 

 

Kluge 1998

Anteritorna

= larves nudibranches: 
Lestage 1917

Euplectoptera

Tridentiseta

Bidentiseta

Kluge 2000

Anteritorna

 

Euplectoptera

Tridentiseta

Bidentiseta

Kluge 2004

Anteritorna = Ephemera/fg4

 

Euplectoptera

Tridentiseta

Bidentiseta

 

 

 

 

 

 

 

Anteritorna = Ephemera/fg4

 

Euplectoptera

Tridentiseta

Bidentiseta

 

 

 

 

 

 


taxa with circumscriptional names subordinated to Anteritorna:

Tridentiseta

* Vetulata

* Tetramerotarsata

 * * Liberevenata

* * * Turbanoculata

* * * * Protopatellata

* * * * Anteropatellata

* * * * * Baetovectata

* * * * * * Baetungulata

* * * * * * * Baetofemorata

* * * * * * * * Baetosternata

Bidentiseta

* Branchitergaliae

* * Eusetisura

* * * Discoglossata

* * * * Geminovenata

* * Heptagennota

* * * Pentamerotarsata

* * * * Radulapalpata

* Furcatergaliae

* * Fimbriatotergaliae

* * * Pinnatitergaliae

* * * * Fossoriae

* * * * * Cryptoprosternata

* * * Caenotergaliae

* * * * Caenoptera

* * Ephemerella/fg1

* * *  Pantricorythi

* * * * Tricoryptera

* * * * * Afrotricorythi

* * * * * * Tricorygnatha

* * Leptophlebia/fg1

* * * Atalophleboadentata

* * * * Atalophlebopectinata

* * * * * Atalophleboculata

* * * * * * Atalophlebomaxillata

* * * * * * * Atalophlebolinguata

* * * * * * * * Hagenulus/fg1

 * * * * * * * * * Hermanellonota

 * * * * * * * * * * Hermanellognatha

Schistonota

Costatergalia

Pisciforma

* Arenata

 * Imprimata

Setisura

Lanceolata

Vetulata

 

Scapphodonta