CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Hyrtanella/f1=Torleya/g1 incertae sedis

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae  
Ephemerella/fg1
Tricorythus/fg1Ephemerella/fg2Timpanoga/fg1Ephemerella/fg3
Hyrtanella/f1-Torleya/g1 INCERTAE SEDIS)


Nominal species in Hyrtanella/f1=Torleya/g1 INCERTAE SEDIS:

wahensis Ali 1971 [Ephemerella]


See also:

Ephemerella/fg3 INCERTAE SEDIS 

__