CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Siphlonurus/fg1 incertae sedis

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna pm.Tridentiseta Siphlonurus/fg1 INCERTAE SEDIS)


Nominal species in Siphlonurus/fg1 INCERTAE SEDIS:

dubiosus Demoulin 1968 [Siphlonurus]

__