CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Isonychia/fg1 incertae sedis

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Branchitergaliae  
Eusetisura Isonychia/fg1 INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxon in Isonychia/fg1 INCERTAE SEDIS:

Borisonychia/g(1) [g:1989]


Nominal species in Isonychia/fg1 INCERTAE SEDIS:

diversa Traver 1934 [Isonychia]

__