CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Homoeoneuria/g1 INCERTAE SEDIS

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Branchitergaliae  
Eusetisura Discoglossata Geminovenata Homoeoneuria/g1 INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxa in Homoeoneuria/g1 INCERTAE SEDIS:

Rianilaneuria/g [g:2007]


Nominal species in Homoeoneuria/g1 INCERTAE SEDIS:

diminuta Pescador & Peters 2007 [Rianilaneuria] typus nominis Rianilaneuria


Other species examined:

sp. (Zambia)