CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Ephemerella/fg1 incertae sedis 

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae  
Ephemerella/fg1
INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxa in Ephemerella/fg1 INCERTAE SEDIS:

1. Coryphorus/fg(1) [f:2001; g:1981]

2. Leptohyphodes/g [g:1920]

3. Manohyphella/g [g:1973]


Nominal species in Ephemerella/fg1 INCERTAE SEDIS:

aquilis Peters 1981 [Coryphorus]   typus nominis Coryphorus

inanis Pictet 1843 [Potamanthus]  typus nominis Leptohyphodes

keiseri Allen 1973 [Manohyphella]   typus nominis Manohyphella


Examined also:

sp. Cor1: Kluge 2004


See also: 

Furcatergaliae INCERTAE SEDIS