CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Campsurus/fg1 INCERTAE SEDIS

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae  
Fimbriatotergaliae Fossoriae Cryptoprosternata Polymitarcys/f1=Ephoron/g2 Campsurus/fg1 INCERTAE SEDIS)


Nominal species in Campsurus/fg1 INCERTAE SEDIS

 umbrata Hagen 1888 [Polymitarcys]

__