CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Leptophlebia/fg2 INCERTAE SEDIS

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae  
Leptophlebia/fg1 pm.Leptophlebia/fg2 NCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxa in Leptophlebia/fg2 INCERTAE SEDIS:

 


Nominal species in Leptophlebia/fg2 INCERTAE SEDIS:

chialhnia Dubey 1971 [Atalophlebia]  

wui Ulmer 1936 [Leptophlebia]  


See also:

Leptophlebia/fg1 INCERTAE SEDIS