CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Leptophlebia/fg1 INCERTAE SEDIS

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae  
Leptophlebia/fg1 INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxa in Leptophlebia/fg1 INCERTAE SEDIS:


Nominal species in Leptophlebia/fg1 INCERTAE SEDIS:

duplex Navas 1936 [Leptophlebia]  

pulchra Zhou 2004 [Gilliesia]

simplex Navas 1936 [Leptophlebia]  


?Gilliesia sp.n. (Vietnam) ,