CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Choroterpes/fg2 INCERTAE SEDIS

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Furcatergaliae  
Leptophlebia/fg1 Atalophleboadentata Atalophlebopectinata Atalophleboculata Atalophlebomaxillata Atalophlebolinguata
... Choroterpes/fg1 INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxon in Choroterpes/g1 INCERTASE SEDIS:

 Thraululus/g [g:1939]


Nominal species in Choroterpes/g1 INCERTASE SEDIS:

curviforceps Wu & You 1989 [Choroterpes]

exiguus Eaton 1892 [Choroterpes]

exiguus Eaton 1884 [Thraulus] typus nominis Choroterpides

hainanensis You & Hong 1995 [Choroterpes (Choroterpes)]

hainanensis You & Gui 1995 [Choroterpides]

karnyi Ulmer 1939 [Hagenulus]

lesbosensis Gaino & Sowa 1985 [Choroterpes (Choroterpes)]  

magnaculeata Kopelke 1980 [Choroterpes (Euthraulus)]

marginatus Ulmer 1913 [Thraulus] typus nominis Thraululus

parvulus Gillies 1951 [Thraululus]

volubilis Thomas & Vitte 1988 [Choroterpes (Choroterpes)]  

yixingensis Wu & You 1989 [Choroterpes]


Examined also:

sp.n.Chor3 (Siberia)


See also: 

Atalophlebolinguata INCERTAE SEDIS

Leptophlebia/fg1 INCERTAE SEDIS