EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

  

Potamanthus/fg1 - plesiomorphon Rhoenanthus/g1 

formosus Eaton 1892 [Potamanthus] typus nominis Potamanthodes

photo: T. Tiunova